AXA IM Eurobloc Equity

ISIN IE0004352823

Laatste NIW 14,7700 EUR as of 26-1-23

Overzicht

Beleggingsdoelstellingen

Het subfonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn met een totaal jaarlijkse beleggingsrendement (dat wordt gegenereerd door de stijging in waarde van de aandelen die het subfonds aanhoudt en/of de ontvangen inkomsten op deze aandelen) dat ongeveer 2% hoger is, inclusief alle vergoedingen/kosten, dan het jaarrendement van de MSCI EMU-index op een voortschrijdende basis van drie jaar.De MSCI EMU Index is ontwikkeld om de prestaties te meten van aandelen van ondernemingen die genoteerd staan op de aandelenbeurzen van ontwikkelde landen in de eurozone.

Risk

SRRI bijkomend risico

Tegenpartijrisico: het feit dat een tegenpartij bij een transactie (bijv. derivaten) met het Subfonds er niet in slaagt om zijn verplichtingen na te komen, kan een negatieve impact hebben op de waarde van het fonds. Het Subfonds kan activa ontvangen van de tegenpartij als bescherming tegen dergelijke negatieve impact, maar er bestaat een risico dat de waarde van die activa op het ogenblik van het in gebreke blijven onvoldoende is om het verlies voor het Subfonds te dekken.
Geopolitiek risico: het feit dat beleggingen uitgegeven of verhandeld worden op markten in verschillende landen kan inhouden dat verschillende normen en regels worden gehanteerd (inclusief lokale belastingbeleidsregels en beperkingen op beleggingen en valutabewegingen), die aan verandering onderhevig kunnen zijn. Daardoor kan de waarde van het Subfonds beïnvloed worden door die normen/regels (en eventuele wijzigingen eraan) alsook door de politieke en economische omstandigheden van het land/de regio waarin het Subfonds is belegd.
Operationeel risico: het subfonds is onderworpen aan het risico op verlies dat voortvloeit uit ongeschikte of mislukte interne processen, mensen of systemen of die van derden, zoals diegene die verantwoordelijk zijn voor het in bewaring nemen van de activa van het subfonds.
Effectenlening: het Subfonds kan effectenleningsovereenkomsten afsluiten en als gevolg onderhevig zijn aan een groter tegenpartijrisico. Mocht de tegenpartij financieel in gebreke blijven, zullen de ontvangen effecten worden opgevraagd. In geval van hoge marktvolatiliteit op het ogenblik van de wanbetaling, is het evenwel mogelijk dat de waarde van die ontvangen effecten kan dalen tot onder de waarde van de geleende effecten. Op dit ogenblik zou de beheerder over onvoldoende cash beschikken om de equivalente waarde van de uitgeleende effecten te kopen, wat zou kunnen resulteren in een aanzienlijk negatieve impact op de waarde van het Subfonds.
Risico gekoppeld aan methode en model: er wordt op gewezen dat de strategie van het Subfonds gebaseerd is op het gebruik van een eigen aandelenselectiemodel. De doeltreffendheid van het model is niet gegarandeerd en de beleggingsdoelstelling wordt door het gebruik van het model mogelijk niet gehaald.
Een verdere uitleg over de risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit Subfonds is terug te vinden in het prospectus.

Main documents

Het compartiment belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.

Rendementsrisico

Het rendementsrisico is  een combinatie van het marktrisico enerzijds en van de mate van actief beheer door de beheerder anderzijds. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB (Instelling voor Collectieve Belegging) en naargelang de aanwezigheid, afwezigheid of beperkingen van mogelijke waarborgen van derden.

Risico op kapitaalverlies

Behoudens uitdrukkelijke vermelding in het prospectus van het bestaan van een kapitaalsgarantie op een gegeven datum en indien aan de voorziene voorwaarden wordt voldaan, wordt beleggers geen enkele waarborg geboden of verschaft wat betreft het behoud van hun eerste inleg of van eender welke daaropvolgende inleg in het compartiment.

Het kapitaalverlies kan het gevolg zijn van een rechtstreekse blootstelling, van een blootstelling aan een tegenpartij of van een onrechtstreekse blootstelling.

Marktrisico

Sommige markten waarin een compartiment kan beleggen kunnen soms zeer volatiel of onvoldoende liquide blijken.  Dat kan een beduidende impact hebben op de koers van de waarden in dit compartiment en bijgevolg op de N.I.W. van het compartiment.

Administratie

Kosten

Lopende kosten 1,48%
Management fees 1,35%

De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.

Instapvergoeding:                                                              max. 4,5% (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)

Uitstapvergoeding:                                                                             0%

Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie): 0%

Swing pricing :                                                                    max. 2% van de N.I.W.

In het swing pricing mechanisme wordt de N.I.W. van het fonds voor elke intekening/verkoop van een bepaalde datum aangepast, naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de transactiekosten voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet aangetast.

Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30%

Belgische heffing op het sparen 30%. Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van het Fonds
- dat beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft voor 1 januari 2018 of
- dat beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft vanaf 1 januari 2018.

Literatuur