AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon

ISIN IE00BDBVWG26

Laatste NIW 119,6200 USD as of 26-1-23

Overzicht

Beleggingsdoelstellingen

Het Compartiment streeft hoge inkomsten na door te beleggen in Amerikaanse hoogrentende obligaties waarvan de CO2-voetafdruk minstens 30% lager is dan die van de ICE BofA US High Yield Index (de benchmark). Als bijkomstige, niet-financiële doelstelling streeft de portefeuille een waterintensiteit na die minstens 30% lager is dan die van de benchmark.

Risk

SRRI bijkomend risico

Tegenpartijrisico: het risico op faillissement, insolvabiliteit, wanbetaling of verzuim van levering van één van de tegenpartijen van het subfonds, dat kan leiden tot niet-betaling of niet-levering.
Liquiditeitsrisico: Het risico op een laag liquiditeitsniveau in bepaalde marktomstandigheden kan ertoe leiden dat het fonds problemen heeft om alle of een deel van zijn activa te waarderen, te kopen of te verkopen en dit kan een mogelijk impact hebben op de intrinsieke waarde.
Kredietrisico: het risico dat emittenten van in het subfonds aangehouden obligaties hun verplichtingen niet nakomen of hun kredietnotering naar beneden bijgesteld zien, resulterend in een vermindering van de intrinsieke waarde.
Impact van technieken zoals derivaten: Sommige beheerstrategieën houden specifieke risico's in, zoals liquiditeitsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, juridisch risico, waarderingsrisico, operationeel risico en risico's die verband houden met de onderliggende activa.Het gebruik van dergelijke strategieën kan ook leverage (hefboomwerking) inhouden, waardoor de impact van marktschommelingen op het subfonds kan toenemen, wat tot een aanzienlijk risico op verlies kan leiden.
U vindt meer informatie over de risico's in het hoofdstuk 'Risicofactoren' van het prospectus van de ICAV en in de specifieke bijlage over het Compartiment.

Main documents

Administratie

Kosten

Lopende kosten 1,25%
Management fees 1,10%

De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.

Instapvergoeding:                                                                   max. 3%  (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)

Uitstapvergoeding:                                                                             0%

Swing pricing :                                                                    max. 2% van de N.I.W.

In het swing pricing mechanisme wordt de N.I.W. van het fonds voor elke intekening/verkoop van een bepaalde datum aangepast, naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden de transactiekosten voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet aangetast.

Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie): 1,32% (max: 4.000€)

Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30%

Belgische heffing op het sparen 30%. Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van het Fonds
- dat beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft voor 1 januari 2018 of
- dat beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft vanaf 1 januari 2018.

Literatuur