AXA B Fund Equity Belgium

ISIN BE0152676954

Laatste NIW 10,2400 EUR as of 25-1-23

Overzicht

Beleggingsdoelstellingen

De doelstelling van het fonds is hoofdzakelijk te beleggen in een goed gespreide portefeuille die is samengesteld uit Belgische aandelen uit alle economische sectoren en aandelen van buitenlandse bedrijven die in België op de beurs genoteerd staan. Er wordt geen enkele kapitaalbescherming of -garantie geboden.

Risk

SRRI bijkomend risico

Tegenpartijrisico: het risico op insolvabiliteit of in gebreke blijven van één van de tegenpartijen van het fonds, wat kan leiden tot wanbetaling of verzuim van levering.
Duurzaamheidsrisico's: Gezien de beleggingsstrategie en het risicoprofiel van het compartiment zal de waarschijnlijke impact van de duurzaamheidsrisico's op het rendement van het compartiment naar verwachting gemiddeld zijn.
Concentratierisico: risico verbonden aan een grote concentratie van de beleggingen met betrekking tot een activacategorie of een welbepaalde markt.
Liquiditeitsrisico: risico dat het fonds de activa moeilijk kan kopen of verkopen.

Het compartiment belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.

Rendementsrisico

Het rendementsrisico is  een combinatie van het marktrisico enerzijds en van de mate van actief beheer door de beheerder anderzijds. Het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke ICB (Instelling voor Collectieve Belegging) en naargelang de aanwezigheid, afwezigheid of beperkingen van mogelijke waarborgen van derden.

Risico op kapitaalverlies

Behoudens uitdrukkelijke vermelding in het prospectus van het bestaan van een kapitaalsgarantie op een gegeven datum en indien aan de voorziene voorwaarden wordt voldaan, wordt beleggers geen enkele waarborg geboden of verschaft wat betreft het behoud van hun eerste inleg of van eender welke daaropvolgende inleg in het compartiment.

Het kapitaalverlies kan het gevolg zijn van een rechtstreekse blootstelling, van een blootstelling aan een tegenpartij of van een onrechtstreekse blootstelling.

Marktrisico

Sommige markten waarin een compartiment kan beleggen kunnen soms zeer volatiel of onvoldoende liquide blijken.  Dat kan een beduidende impact hebben op de koers van de waarden in dit compartiment en bijgevolg op de N.I.W. van het compartiment.

Administratie

Kosten

Lopende kosten 1,47%

(financieel beheer)

Totale beheerskosten:                                                                 max. 1,2%

De beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten.

De prestatievergoedingen bedragen 20% van de outperformance van het compartiment ten opzichte van de referentie-indicator (40% van de BEL20 RI index en 60% van de BEL MID RI index). Gelieve het KIID en het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Instapvergoeding:                                                              max. 3% (naargelang de door de verdeler toegepaste tarieven)

Uitstapvergoeding:                                                             0%

Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie): 1,32% (max.: 4.000€)

Percentage roerende voorheffing (distributiedeelbewijs): 30%

Belgische heffing op het sparen : Fysieke beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen (kapitalisatie en/of distributie aandelenklasse) van het Fonds
- dat beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft voor 1 januari 2018 of
- dat beleggen in meer dan 10% in schuldvorderingen voor de aandelen verkregen heeft vanaf 1 januari 2018.

Literatuur